Dan Soback: Wisdom coaching vahvistaa kokonaisvaltaista ymmärrystä

Dan Sobackin mielestä aikamme haasteena on lyhytnäköisyys ja pintapuolisten tavoitteiden perässä juokseminen. Tällöin saatamme hukata kokonaiskuvan ja ymmärryksen siitä, mihin oikein olemme menossa. Miksi oikeastaan tavoittelen sitä, mitä tavoittelen?

Sobackin kehittämä Wisdom coaching on viitekehys, joka pyrkii tuomaan kokonaisvaltaista viisautta arjen tilanteiden kohtaamiseen. Tietoisemman tarkastelun ja syvempien kysymysten avulla voimme selkeämmin hahmottaa, mitä tilanteessa oikein tapahtuu ja millainen toiminta tuottaisi aidosti hyvää kaikille.

Uusi lähestymistapa

”Wisdom coaching on uudenlainen lähestymistapa coachingin toteuttamiseen. Sen avulla herätellään meissä olevaa viisautta sekä syvällisempää ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta”, selittää Soback. ”Mielestäni monet perinteiset coachingmallit eivät tue syvempää muutostyöskentelyä siinä määrin kuin se usein olisi tarpeellista. Siksi tarvitsemme uudenlaisia tapoja toteuttaa coachingia, ja wisdom coaching on yksi niistä.”

Sen sijaan, että mennä porskutamme vauhdilla eteenpäin, voisimme pysähtyä miettimään, mihin oikein olemme menossa ja miksi. Mitä pinnan alla tapahtuu ja mikä on laajempi kokonaisuus? Millaisia valintoja voimme tehdä, jotta toimintamme on vaikuttavaa ja kokonaisuuden kannalta harmonista pitkällä tähtäimellä?

Wisdom coaching on uudenlainen lähestymistapa coachingin toteuttamiseen. Sen avulla herätellään meissä olevaa viisautta sekä syvällisempää ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta.

Ihmisen kasvu kiehtoo

Maailman toimintaan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyvät kysymykset ovat vetäneet Dania puoleensa jo lapsesta lähtien. Alkuperäinen nuoruuden unelma kosmologin ammatista vaihtui hiljalleen kiinnostukseen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja henkiseen kasvuun liittyvistä kysymyksistä. Lopulta yliopisto-opinnot johdattivat hänet organisaatiokäyttäytymisen ja ihmisten kehittämisen teemoihin.

”Minua on aina kiehtonut se, miten voimme tukea yksilöiden, yhteisöjen ja koko maailman syvempää kasvua”, kertoo Dan Soback. Hän päätyi suoraan opintieltä johtajien ja organisaatioiden kehittämisen maailmaan. BCI:n coaching-kouluttajana hän on toiminut noin kymmenen vuotta.

”Työtäni voisi kuvata niin, että olen aina ollut opas niille, jotka toimivat oppaina muille. Wisdom coachingiin olen puolestani pyrkinyt kiteyttämään keskeiset näkökulmat tietoisempaan toimintaan, ihmisenä kasvamiseen ja hyvään johtajuuteen liittyen.”

Wisdom coaching auttaa näkemään kokonaisvaltaisemmin

Wisdom coaching alkaa tunnistamalla se tilanne, mihin halutaan tuoda lisää viisautta. Kyseessä voi olla mikä tahansa tilanne, esimerkiksi vuorovaikutussuhde tai oman elämän valinnat. Viisaudella Dan Soback tarkoittaa laajemman, tietoisemman ja kokonaisvaltaisemman lähestymistavan ilmentämistä. Mikä olisi tässä tilanteessa se korkein hyvä, joka palvelisi meitä parhaalla mahdollisella tavalla?

Wisdom coachingin viitekehys sisältää kolme kulmakiveä. Ensimmäinen on pyrkimys nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Esimerkiksi konfliktitilanteessa vältetään ajautumasta draamaan ja tunnereaktioiden valtaan, vaan otetaan sen sijaan pari askelta taaksepäin ja tutkitaan, mitä nyt tapahtuu. Mitä kaavoja ja tunteita herää minussa, sinussa ja meissä tässä tilanteessa?

”Tärkeä askel viisaudessa on oppia havaitsemaan niitä malleja, joista reaktiomme kumpuavat. Näin tulemme hiljalleen tietoiseksi itsessämme ja vuorovaikutustilanteissamme olevasta syvemmästä epätasapainosta, josta ongelmamme kumpuavat”, sanoo Soback. ”Näin kirkastamme mielen viisautta.”

Toinen kulmakivi on myötätunto – sydämen viisaus – joka pyrkii ohjaamaan valintojamme kohti korkeimman hyvän tuottamista kaikille. Normaalisti saatamme toimia hetkellisistä tunneimpulsseista käsin ja haluamme esimerkiksi päästä näpäyttämään toista. Mutta palveleeko se oikeasti kokonaisuutta ja korkeinta hyvää tilanteessa? Tarvitsemme aitoa myötätuntoa vuorovaikutukseen.

Kolmas kulmakivi on syvemmän ymmärryksen ja myötätunnon tuominen tasapainoisella tavalla osaksi arjen kohtaamisia itsen, muiden ja maailman kanssa. Miten toimin tilanteessa siten, että se palauttaisi kokonaisuuden jälleen tasapainoon? Miten voin tehdä asioita, jotka tuottavat parantumista ja eheytymistä?

Dan Soback korostaa, että viisaus tarkoittaa usein käytännössä ihan pieniä asioita. ”Olennaista eivät ole isot hankkeet tai suureellinen asioiden korjaaminen. Usein ne tärkeät muutokset lähtevät pienistä teoista, jotka kumpuavat välittämisestä. Ne voivat olla sopivalla hetkellä ilmaistuja sanoja, kuten kiitos, anteeksi tai mitä kuuluu.”

Myötätuntoa työyhteisöön

Työelämässä Wisdom coachingia voi hyödyntää tuomaan tasapainoa, arviointikykyä ja viisautta vuorovaikutukseen. ”Monet perinteiset organisaatiokehittämisen mallit tähtäävät siihen, miten juosta entistä kovempaa ja tehokkaammin siellä oravanpyörässä. Ihmisistä näkyy tietty turhautuminen”, miettii Soback. ”Wisdom coaching menee pintaa syvemmälle. Ei keskitytä nopeuteen ja tehokkuuteen, vaan esimerkiksi vaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen.”

Viisautta on oppia näkemään, miten toimia myötätuntoisesti ja rakentavasti. Joskus esimerkiksi liiallinen auttamishalu voi kääntyä siihen, että autettava ei osaa tai edes yritä suoriutua asioista itse, koska on tottunut palveluksiin. Tällöin korkeinta hyvää voi edustaa kyky irtautua vanhoista miellyttämisen kaavoista ja antaa toisen oppia itse. ”Jos et anna ihmisten itse kantaa vastuuta, voit huomaamattasi ruokkia riippuvuuskuviota”, muistuttaa Soback.

Työyhteisössä viisauden herättäminen vahvistaa välittämistä ja auttaa näkemään asioita myös muiden perspektiivistä käsin. Mitä toinen todella tarvitsee? Miten voin omalla panoksellani edistää tasapainoa työyhteisössä?

”Monissa organisaatioissa ongelmana on se, että toimitaan lyhytnäköisesti ja ulkokohtaisesti. Ei pysähdytä miettimään, mihin olemme menossa ja miten kannattaa toimia. Helposti aletaan manageroimaan oireita, jos ei uskalleta katsoa syvempänä olevaa epätasapainoa”, Soback pohtii.

Wisdom coachingin keskiössä ei niinkään ole ongelmanratkaisu tai suunnitelmien luominen. Sen sijaan tarkoituksena on auttaa ihmisiä ja yhteisöä tunnistamaan ja havaitsemaan tilanteita tietoisemmin ja pintaa syvemmältä. Lähestymistapa tähtää sisäisen viisauden herättämiseen ja sen käyttämiseen omassa toiminnassa. Syvemmän ymmärtämisen kautta asiat alkavat muuttua jo itsestään. Kyseessä on kypsymisen ja henkisen kasvun matka.

Kysymykset ohjaavat viisauteen

Sobackin mukaan ihmisistä ja organisaatioista voi päätellä paljon sen perusteella, millaisten kysymysten ympärillä ne pyörivät. Tässä ajassa kysymykset liittyvät usein siihen, miten saavutamme enemmän, miten olemme muita parempia tai miten hyödymme eniten. ”Nämä kysymykset kumpuavat pitkälti kilpailun, itsekeskeisyyden ja niukkuuden maailmankuvasta. Mutta joka puolella huomaan lisääntyvää painetta uudenlaisen maailmankuvan heräämiselle. Ihmiset janoavat lähestymistapaa, josta huokuu yhteistyö, muista välittäminen ja yhteinen kukoistus. Olemme keskellä suurta muutosta”, Soback havainnoi.

”Uskon, että kun kysymykset muuttuvat, niin tapamme kohdata maailma muuttuu. Hyvät kysymykset ohjaavat meitä kohti viisautta.”

Mitä todella tarvitsen? Mikä olisi toiselle nyt tärkeää? Mikä olisi se pieni juttu, jolla voisi saada aikaa jotain suurta? Mikä toisi korkeinta hyvää tähän tilanteeseen? Kysymykset johdattavat tärkeän äärelle. Pystymme silloin näkemään vähän pidemmälle ja arvioimaan valintojamme syvemmin.

Soback muistuttaa, että johtajuudessa kyse on pohjimmiltaan tilannetajusta ja kokonaisvaltaisesta näkemisestä. ”Wisdom coaching ohjaa moniulotteisempaan ja henkisesti kypsään tapaan havainnoida asioita ja silloin ollaan ihan johtajuuden ytimessä.”

Jotta johtaja voi luoda todellista transformaatiota, täytyy hänen pystyä ilmentämään persoonassaan viisauden lainalaisuuksia. ”Johtajuuden kehittämisessä tulisi panostaa yhä enemmän persoonan kehittymiseen ja laadullisuuteen. Tutkimustenkin mukaan hyvän johtajuuden taustalta löytyy kolme ikiaikaista arvoa: kiitollisuus, anteeksianto ja myötätunto.”