Matkalla business coachiksi – kokemuksia Certified Business Coach® -koulutuksesta

Kirjoittaja: Henkilöstönkehittäjä ja BCI-alumni Laura Sundqvist

I see you.
I am here.
– länsiafrikkalainen tervehdys

Luin tämän Jenny Rogersin kirjassa olevan tervehdyksen osana coach-koulutuksen kirjallisuustehtävää, ja se jätti minuun pysyvän jäljen. Tutkin tervehdystä lisää, ja toinen muoto vastaukselle on ”I am here to be seen”.

Tervehdyksenä sanotaan siis silmiin katsoen, että ”näen sinut” (tarkoittaen kokonaisena ihmisenä, sellaisena kuin olet ja arvostan sinua) ja tervehdykseen vastataan, että ”olen tässä” (tarkoittaen yhdessä kanssasi, sinua varten, tässä hetkessä täysin läsnä). Aito kohtaaminen ja läsnäolo, niistä lähtevät minusta coachinginkin vaikuttavuus ohjausmenetelmänä.

Aito kohtaaminen ja läsnäolo, niistä lähtevät minusta coachinginkin vaikuttavuus ohjausmenetelmänä.

Tutustuin business coachingiin tarkemmin, kun aloitin osaamisen kehittämisen tehtävissä Kevassa loppuvuodesta 2018. Kevassa oli jo silloin nostettu modernissa työelämässä onnistumisen kannalta keskeisiin taitoihin mm. itsetuntemus ja vuorovaikutuksen laatu. Muutamien BCI:n coach-koulutuksen käyneiden coachien kanssa toteutimme sisäisen pilotin keväällä 2022, ja hyvien kokemusten rohkaisemana syntyi Kevaan sisäisten coachien rinki. Töiden puolesta otollinen hetki omille coach-opinnoille koitti alkuvuodesta 2023.

Koulutus oli vaikuttava oppimiskokemus

HRD-työn ytimessä on minulle aina ollut ihmisten kasvun tukeminen, joten coachingin perusajatus ihmisten potentiaalin vapauttamisesta tuntui heti vahvasti omalta. Coachingissa minuun vetosi myös se, että ohjausmuoto yhdistää ihmisten hyvinvoinnin ja tehokkuuden. Lähdetään liikkeelle asiakkaan tavoitteista, autetaan häntä tunnistamaan tarvittavat voimavarat ja ottamaan niitä käyttöön sekä tuetaan matkalla kohti tavoitteita.

Tiimivalmentamisen ja fasilitoinnin monipuolista osaamista minulla oli jo aiemmin, mutta näkökulmani oli ollut enemmän yhteisöllisen oppimisen puolella. Coaching-koulutuksesta hain laajempaa ymmärrystä coachingista sekä osaamista ja työkaluja yksilöiden valmentamiseen. Lisäksi odotin saavani eväitä valmentavan kulttuuriin kehittämiseen omassa organisaatiossani.

Tuntuu hassulta, että todellakin vain vuosi sitten ilmoittauduin innoissani ja vähän jännittyneenäkin coach-koulutukseen. Valmistuin business coachiksi CBC88-ryhmästä marraskuussa 2023.

Koulutus oli huippuammattilaisten vetämä hyvin rakennettu kokonaisuus, johon kuului lähipäiviä, itsenäistä opiskelua, kirjallisuutta sekä vertais- ja asiakasharjoittelua.

Koulutus oli huippuammattilaisten vetämä hyvin rakennettu kokonaisuus, johon kuului lähipäiviä, itsenäistä opiskelua, kirjallisuutta sekä vertais- ja asiakasharjoittelua. Coaching on harjoiteltava taito, joten lähipäivissä keskityttiin juuri siihen. Opiskelukavereiden tärkeyttä en voisi enempää korostaa – meidän porukkaamme syntyi luottamus, läsnäolo, huumori ja hyvä energia ihan ensimmäisistä lähipäivistä alkaen.

Ennen koulutusta ajattelin, että näkökulman vaihdos tiimioppimisesta yksilöiden valmentamiseen on suuri. Erilaista yksilöiden valmentaminen onkin, mutta huomasin kuitenkin, että sain samoista vahvuuksista hyvää palautetta molemmissa: läsnäolo, luottamuksellisen ja arvostavan ilmapiirin rakentaminen, kuuntelu, tavoitteellisuus ja oppimisprosessin kannattelu sekä kiteyttämisen taito.

Tukea muuttuvaan työelämään

Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa menestymiseen tarvitaan jatkuvaa oppimista ja työn tavoitteellista kehittämistä.

Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa menestymiseen tarvitaan jatkuvaa oppimista ja työn tavoitteellista kehittämistä. Tämä edellyttää myös uusia tapoja tukea kehittävää työotetta. Minusta coachingissa ollaan nimenomaan uudenlaisen, tämän päivän ja tulevaisuuden asiantuntijaidentiteetin äärellä.

Asiantuntijuuteen on perinteisesti kuulunut se, että asiantuntija tietää ja osaa. Mutta nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa kaikkea ei voi enää tietää. Pitää uskaltaa sanoa, että ei tiedä vielä, mutta haluaa oppia. Myös tähän siirtymään osaajasta oppijaksi valmentaminen on oiva työmenetelmä – onhan coachingin taustalla myönteinen ihmiskäsitys ja oppimista ja kehittymistä edistävä mindset.

Oma osaaminen jakoon työyhteisön hyväksi

Työssäni edistän kevalaisten oppimista ja kehittymistä. Ajattelen, että coaching on siihen toimiva menetelmä, joka täydentää niin jatkuvaa työssä oppimista kuin koulutusta ja valmennustakin.

Coaching-tapaamiset ovat monipuolisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat hyvin opitun soveltamisen toimintaympäristöön. Coaching on itsessään vaikuttava oppimismenetelmä, ja sen lisäksi valmentamisella voidaan vahvistaa muiden menetelmien vaikuttavuutta. Esimerkiksi itsetuntemuksen lisääminen johtaa itselle merkityksellisiin oppimistavoitteisiin ja luonteviin oppimistapoihin. Toisaalta vuorovaikutuksen laatuun keskittyminen vahvistaa yhdessä oppimista. Kolmantena rohkeus kokeilla ja kyky reflektoida kokemuksia johtaa työn vaikuttavaan kehittämiseen.

Meillä Kevassa sisäisten coachien asiakkaina on ollut sekä asiantuntijoita että esihenkilöitä. Coachingia voitaisiin minusta hyödyntää vieläkin laajemmin erityisesti asiantuntijatyötä tekeviin, ei vain johdon ja esihenkilöiden tukena. Sisäisiä coacheja on hyödynnetty mm. oman suunnan, vahvuuksien ja tavoitteiden tunnistamiseen, uusien näkökulmien saamiseen omaan työhön, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja oman johtajuuden vahvistamiseen. Coachattavat ovat hyötyneet ihan siitä, että pääsevät jäsentämään omaa työtään ja ajattelua coachin kanssa.

Coaching lähtee aina coachattavan tavoitteista. Joihinkin tavoitteisiin ja tilanteisiin sopii paremmin jokin toinen ohjausmuoto, esimerkiksi työnohjaus tai mentorointi. Coaching-prosessin onnistumiselle on olennaista, että coachattava on sitoutunut prosessiin ja odotukset coachingille ovat selkeitä. Muutoksen tekeminen omassa elämässä on aina coachattavan vastuulla ja suurin työ tapahtuu tapaamisten välillä. Coach tukee ja auttaa tässä muutoksessa.

Seuraavat askeleet

Olemme Kevassa vielä alkutaipaleella sisäisessä coachingissa. Seuraavat askeleet ovat coachingin tunnettuuden kasvattaminen sisäisesti ja coachien kehittymisen tuki. Näen sisäisessä coachingissa paljon mahdollisuuksia. Lähtökohta on minusta hieno – sisäiset coachit haluavat jakaa omaa osaamistaan Kevan ja kevalaisten tavoitteissa onnistumisen edistämiseksi.

Sisäisen coachin tie on nyt myös minun tieni.

Sisäisen coachin tie on nyt myös minun tieni. Lisäksi arkityössä opit pääsevät käyttöön ihan joka päivä.

Ja coachina kasvaminen, se jatkuu!