Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi käyttää nimikettä coach? Mitä kansainvälinen coachien sertifiointijärjestelmä tarkoittaa?

Termi ”coach” ei ole säädelty nimike kuten vaikka juristi tai lääkäri, eli kuka tahansa voi halutessaan käyttää nimikettä. Ammattitaitonsa osoittamiseksi coach voi kuitenkin hankkia itselleen coachingin kansainvälisen kattojärjestön, International Coach Federationin (ICF), sertifikaatin (ACC/PCC/MCC). Sertifikaatti osoittaa coachauksesta kiinnostuneelle asiakkaalle, että kyseinen henkilö on sertifioitu työhön korkeat kansainväliset laatustandardit täyttävällä tavalla.

Täytyykö kouluttajaorganisaation hyödyntää yleisiä kansainvälisiä ohjeita?

Kouluttajaorganisaatiot voivat hankkia koulutuksilleen ICF:n akkreditoinnin, mikä kertoo, että coach-koulutus täyttää kansainvälisten standardien määrittelemät korkeat vaatimukset laadukkaalle coach-koulutukselle. Koulutuksia voi toki tarjota ilman akkreditointiakin, jolloin asiakas arvioi kouluttajan pätevyyttä muille kriteereillä. Business Coaching Instituten kaikki koulutusohjelmat ovat ICF:n akkreditoimia.

Miten business coaching eroaa muusta coachingista?

Business coaching tarkoittaa organisaatioissa tehtävää coachingia. Business coachingin erityispiirteenä on, että coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös organisaation tavoitteet ja odotukset coaching -prosessin lopputuloksille.

Toisin sanoen life coaching lähtee kokonaan valmennettavan omista tavoitteista, kun taas business coachingissa mukaan otetaan valmennettavan tavoitteiden lisäksi myös organisaation tavoitteet. Molemmissa voi coachattavana olla sekä yksilö että ryhmä.

Mihin tilanteisiin Business Coaching soveltuu erityisen hyvin?

Lähtökohtaisesti business coaching soveltuu tilanteisiin, joissa halutaan maksimoida yksilön, ryhmän tai tiimin potentiaali. Heille siis tarjotaan tarvittava tuki voimavarojen täysimittaiselle hyödyntämiselle, jotta he saavuttavat halutut tavoitteet ja samalla kehittyvät.

Coaching sopii erityisesti tilanteisiin, joissa esimerkiksi henkilöllä tai tiimillä pitäisi jo olla kaikki tarvittavat perusvalmiudet, tiedot, taidot ja motivaatio tehtävän toteuttamiseen, mutta jostain syystä tämä potentiaali ei näy arjessa täysimittaisena.

Tyypillisiä Business Coachingin sovellusalueita ovat mm.:

– Tuki johtajuudessa kehittymiselle ja kasvamiselle
– Henkilökohtaiset ja työyhteisön muutosprosessit
– Uralla kehittyminen
– Uuden roolin haltuunotto
– Omien toimintatapojen tehostaminen (mm. ajanhallinta, jne.)
Ulkopuolisen valmentajan toteuttamien coaching-prosessien lisäksi coaching voidaan nähdä myös laajemmin kokonaisvaltaisena vuorovaikuttamisen tyylinä. Tästä näkökulmasta valmentava ote sopii vuorovaikutustyylinä erinomaisesti tukemaan esimerkiksi johtamis- ja esimiestyötä, projektipäällikön työtä, myyntiä ja asiakaskohtaamista sekä mentorointia.

Miten business coaching -prosessi etenee?

Aluksi niin sanotussa kolmikantatapaamisessa coach, coachattava ja organisaation edustaja (yleensä esimies tai HR) määrittävät prosessin keskeiset teemat ja tavoitteet sekä mittaristot halutulle muutokselle. Prosessi etenee coaching-sessioiden muodossa, joiden välissä coachattava vie oivaltamaansa asiaa osaksi arjen toimintaa. Prosessi päättyy lopun kolmikantatapaamiseen, jossa tarkastellaan prosessin onnistumista ja vaikutuksia suhteessa alussa määriteltyihin tavoitteisiin ja mittaristoihin.

Minkälainen prosessi business coaching on käytännössä?

Perinteisesti coaching-prosessit ovat olleet yleensä yksilövalmennuksia. Ryhmävalmennus on kuitenkin yhä kysytympi coachingin muoto. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa ryhmäcoachingin suosio vain kasvaa. Muoto valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Prosessien kesto vaihtelee tilanteen ja käsiteltävän teeman suhteen. Tyypillisesti yksilövalmennusprosessit kestävät noin 3-4 kk, jolloin coaching-sessioita on kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa. Ryhmäcoaching-prosessit kestävät tyypillisesti noin 5-6 kk, ja coaching-sessioita on kerran tai pari kuukaudessa.

Minkälaisia tuloksia Business Coachingista voi odottaa?

ICF:n toteuttaman laajan tutkimuksen mukaan keskeiset coachingista koetut hyödyt ovat:

– Parempi työssä suoriutuminen
– Paremmat valmiudet johtaa liiketoimintaa
– Tehostunut ajanhallinta
– Tehostunut tiimityö
– Kehittynyt itseluottamus
– Kehittyneet vuorovaikutustaidot
– Parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että coaching usein kehittää coachattavan tietoisuutta, itsetuntemusta, tapoja ajatella, toimia ja vuorovaikuttaa sekä kykyä viedä läpi haluttu muutos ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Mitä Business Coaching –prosessi vaatii coachilta?

Laadukas coach omaa asianmukaisen ja kansainväliset laatustandardit täyttävän coach-koulutuksen ja toivottavasti myös coaching-sertifikaatin (ACC, PCC, MCC).

ICF on määritellyt ammatticoachilta vaadittavat 11 keskeistä ydintaitoa, joista esimerkkeinä mm. vahvat kysymykset ja aktiivinen kuuntelu. Sertifikaatin saaminen edellyttää näyttöä näiden ydintaitojen kyvykkäästä soveltamisesta.

Mihin tilanteisiin business coaching ei ole suositeltava ratkaisu?

Business coaching ei yleisesti ottaen sovellu seuraaviin tilanteisiin:

– Kun ihmiseltä puuttuu esim. perustiedot, -taidot tai osaaminen tehtävässä suoriutumiseen (eli kun ei ole potentiaalia, jota maksimoida)
– Kun ihminen ei joko koe että hänessä olisi mitään kehittymisen varaa tai kun hän ei ole motivoitunut kehittymään
– Käytännön tilanteita, joihin Business Coaching ei ole sovelias kehittämisen muoto:
– Kun halutaan ulkoistaa johtajuutta ulkopuoliselle coachille: coaching ei sovi johtajuuden korvikkeeksi (tällöin oikea ratkaisu on parempi esimiestyö)
– Kun coachia halutaan käyttää ”välittämään viestiä” coachattavalle (tällöin oikea ratkaisu on rohkeus jämäkkään palautteenantoon)
– Kun henkilö on loppuunpalanut (tällöin oikea ratkaisu on esim. työterveyshuolto)

Business coachingin yhteydessä on myös syytä ottaa huomioon organisaation laajempi systeeminen kokonaisuus: tukeeko se aidosti yksilön kehittymistä ja kasvua haluttuun suuntaan? Mikäli organisaatio ei tue kehittymistä, saattaa olla niin, että vaikka coachattava olisi halukas kehittymään ja vaikka coach olisi ammattitaitoinen, voivat tulokset jäädä pitkällä tähtäimellä vajavaisiksi.

Mitä Business Coaching –prosessista kiinnostuneen tulisi tietää etukäteen?

Business coachingista kiinnostuneen tulisi tietää, että käytännössä kyse on itsensä kehittämisen prosessista, joka onnistuakseen vaatii coachattavalta aktiivista panosta. Coach tukee ja haastaa coachattavaa löytämään sopivan tavan edetä, ei niinkään tarjoile vastauksia tai ratko ongelmia coachattavan puolesta.

Tilanne vastaa personal trainerin kanssa tehtävää yhteistyötä: yhdessä voitte suunnitella halutut tavoitteet ja muotoilla kehityssuunnitelman, mutta kehittymistä on turha odottaa, jos ei itse aktiivisesti toteuta sovittuja harjoitusohjelmia.

Ennen prosessia on hyvä etukäteen miettiä, mitä asioita haluaa työstää valmennuksen aikana: mitkä voisivat olla keskeiset tavoitteet prosessille ja halutut lopputulokset sen jälkeen. Kannattaa myös varmistaa, että itsellä on sellainen työ- ja elämäntilanne, jossa prosessiin ehtii panostaa tarvittavalla tavalla.

Kysyttävää koulutuksista?

Asiakaspalvelu

info@bci.fi
040 667 9741

Ota yhteyttä

Menestyjä-sertifikaatti on merkki luotettavasta kumppanista.