16.11.2022

Vuorovaikutus vastuullisen hallitustyön ytimessä

Vuorovaikutus vastuullisen hallitustyön ytimessä | 16.11.2022 klo 8:30-9:30 | Katri Sipilä, VT, HHJ PJ, Certified Business Coach Master

Ilmoittaudu mukaan

Vastuullisuus on tänä päivänä organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen kulmakivi ja yksi tärkeimmistä arvonluonnin tekijöistä, joka jokaisen johtajan ja hallituksen jäsenen on otettava haltuun.

Vastuullinen hallitustyö edellyttää pitkälti samoja taitoja kuin mitä ICF edellyttää ammattimaisesti toimivalta coachilta: On toimittava eettisesti sekä  oltava avoin, utelias, joustava ja asiakaskeskeinen, pystyttävä luomaan yhteistyösuhteita sekä rakentamaan luottamusta ja turvallisuutta, olemaan läsnä ja  kuuntelemaan aktiivisesti  sekä edistämään oppimista ja kasvua. 

Hallitustyössä on tunnettava kaikki vastuullisuuden osa-alueet eli ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ja kyettävä hahmottamaan isosta kentästä omalle organisaatiolle olennaiset asiat, joihin omat  rajalliset resurssit kannattaa keskittää. Vastuullista toimintaa odottavat kaikki sidosryhmät henkilöstöstä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneista sijoittajiin. Vastuullisuuden edistämisessä keskiössä on eri sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tunnistaminen, oivalluttava vuorovaikutus ja koko arvoverkon yhteistyö.  Hallituksen ja toimivan johdon asenne, sitoutuminen ja oma esimerkki on keskeistä, jotta strategiat muuttuvat yrityskulttuuriksi.  

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa. Varsinkin nuoret haluavat tehdä merkityksellistä työtä monimuotoisissa ja kestävää kehitystä edistävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa.  Ihmiset odottavat myös saavansa osallistua oman työnsä ja koko organisaationsa kehittämiseen ja saavansa kartuttaa omaa osaamispääomaansa ja verkostojaan.  Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen kehittäminen on osa vastuullista johtamista. Monimuotoisissa työyhteisöissä on erilaisia ihmisiä sukupuoleltaan, iältään, syntyperältään, kieleltään, osaamiseltaan, arvoiltaan, seksuaaliselta suuntautumiseltaan, vammoiltaan, jne. Monimuotoisuuden on osoitettu tuottavan parempia innovaatioita ja hyvinvointia työyhteisöön, jos siihen yhdistyy inklusiivisuus, osallisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Puhutaankin siitä, miten hallitus ja johto luo  hyvällä DEI-johtamisella kilpailuetua vastuullisuudesta. Monimuotoisessa, osallistavassa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä vaaditaan paljon vuorovaikutusta ja keskustelua,  konfliktien sietämistä ja halua  aitoihin kompromisseihin, jotta yhteinen tilannekuva hahmottuu, fokus kirkastuu ja kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.  

Vastuullinen johtaminen lähtee dialogista omistajien ja hallituksen sekä hallituksen ja toimivan johdon välillä. Hallituksen ja toimitusjohtajan välisen suhteen on rakennuttava molemminpuoliselle luottamukselle ja arvostukselle, jotta he työparina pystyvät puhaltamaan yhteen hiileen ja innostamaan koko hallituksen ja johtoryhmän organisaation ja ihmisten kestävään kehittämiseen.  Luottamus on kaiken yhteistyön perusta. Luottamuksen rakentamiseen liitetään empatiakyky, hyväntahtoisuus, vastavuoroisuus ja keskinäinen kunnioitus ja arvostus.  Luottamuksen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja sen voi menettää hetkessä. Vastuullinen johtaja ja hallituksen jäsen  kykenee luottamaan toisiin ihmisiin ja on itse luottamuksen arvoinen. Hän tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa, osoittaa kiinnostusta  toisiin, kuuntelee ja kohtaa tosiasiat sekä kykenee ilmaisemaan itseään suoraan ja arvostavasti.  Myös omistaja-hallituksen puheenjohtaja-toimitusjohtaja -ketjussa henkilövalinnat ja yhteistyö  perustuvat luottamukselle. Luottamusta rakentavat ja vahvistavat vuorovaikutustaidot ovat vastuullisen johtamisen ja hallitustyön ytimessä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Puhujan esittely

Katri Sipilä

VT, HHJ PJ, Certified Business Coach Master

Katri Sipilällä on monipuolinen kokemus johto-  ja hallitustehtävistä niin toimitusjohtajana kansainvälisellä musiikkialalla kuin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana yrityksissä, säätiöissä ja järjestöissä. Hän toimii tällä hetkellä omistajien, hallituksen ja johdon neuvonantajana, valmentajana ja coachina Deve Partners -verkostossa, Hallituspartnerit Boardprofessionals Helsingin partnerina sekä mm. HHJ-kurssien kouluttajana. Katrin viimeisimpänä intohimona on vastuullisuuden edistäminen johtamisessa ja hallitustyössä. Hänen Aija Bärlundin kanssa kirjoittamansa kirja Vastuullinen hallituksen jäsen ilmestyy vuodenvaihteessa (Kauppakamari). 

LinkedIn: Katri Sipilä