Vastuullisuus hallitustyön  ytimessä

Asiantuntijana hallitusammattilainen ja BCI Master Coach Katri Sipilä

Business Coaching Instituten vuoden viimeisessä webinaarissa aiheenamme oli Vastuullisuus ja vuorovaikutus hallitustyön ytimessä. Hallitusammattilainen, BCI Master Coach Katri Sipilä avasi kuulijoillemme vastuullisuusteemaa osana hallitustyöskentelyä.

Vastuullisuus on menestyksen kulmakivi

Vastuullisuus on tänä päivänä organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen kulmakivi ja yksi tärkeimmistä arvonluonnin tekijöistä, joka jokaisen johtajan ja hallituksen jäsenen on otettava haltuun.

Vastuullinen hallitustyö edellyttää pitkälti samoja taitoja kuin mitä ICF edellyttää ammattimaisesti toimivalta coachilta: On toimittava eettisesti sekä oltava avoin, utelias, joustava ja asiakaskeskeinen, pystyttävä luomaan yhteistyösuhteita sekä rakentamaan luottamusta ja turvallisuutta, olemaan läsnä ja kuuntelemaan aktiivisesti sekä edistämään oppimista ja kasvua. 

Hallitustyössä on tunnettava kaikki vastuullisuuden osa-alueet eli ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. On kyettävä hahmottamaan isosta kentästä omalle organisaatiolle olennaiset asiat, joihin omat rajalliset resurssit kannattaa keskittää. Vastuullista toimintaa odottavat kaikki sidosryhmät henkilöstöstä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneista sijoittajiin. Vastuullisuuden edistämisessä keskiössä on eri sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tunnistaminen, oivalluttava vuorovaikutus ja koko arvoverkon yhteistyö.  Hallituksen ja toimivan johdon asenne, sitoutuminen ja oma esimerkki on keskeistä, jotta strategiat muuttuvat yrityskulttuuriksi.  

Monimuotoisuus on osa vastuullisuutta

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa. Varsinkin nuoret haluavat tehdä merkityksellistä työtä monimuotoisissa ja kestävää kehitystä edistävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa.  Ihmiset odottavat myös saavansa osallistua oman työnsä ja koko organisaationsa kehittämiseen ja saavansa kartuttaa omaa osaamispääomaansa ja verkostojaan.  Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen kehittäminen on osa vastuullista johtamista. Monimuotoisissa työyhteisöissä on erilaisia ihmisiä sukupuoleltaan, iältään, syntyperältään, kieleltään, osaamiseltaan, arvoiltaan, seksuaaliselta suuntautumiseltaan, työkykyyn vaikuttavilta ominaisuuksiltaan, jne. Monimuotoisuuden on osoitettu tuottavan parempia innovaatioita ja hyvinvointia työyhteisöön, jos siihen yhdistyy inklusiivisuus, osallisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Puhutaankin siitä, miten hallitus ja johto luo hyvällä DEI-johtamisella kilpailuetua vastuullisuudesta. Monimuotoisessa, osallistavassa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä vaaditaan paljon vuorovaikutusta ja keskustelua, konfliktien sietämistä ja aitoja kompromisseja, jotta yhteinen tilannekuva hahmottuu, fokus kirkastuu ja kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.  

Dialogi ja luottamus vastuullisuuden pohjana

Vastuullinen johtaminen lähtee dialogista omistajien ja hallituksen sekä hallituksen ja toimivan johdon välillä.  Siinä tulevat näkyväksi seuraavat asiat: eettinen toiminta, yhteistyö ja luottamus, psykologinen turvallisuus, aktiivinen kuuntelu ja suora kommunikaatio, yhteinen tahtotila, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, kasvun ja oppimisen tukeminen.

Aitoa lisäarvoa tuottavassa, vuorovaikutteissa hallitustyöskentelyssä toimivat erinomaisesti Coachingin ydintaidot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan välisen suhteen on rakennuttava molemminpuoliselle luottamukselle ja arvostukselle, jotta he työparina pystyvät puhaltamaan yhteen hiileen ja innostamaan koko hallituksen ja johtoryhmän organisaation ja ihmisten kestävään kehittämiseen.  Luottamuksen rakentamiseen liitetään empatiakyky, hyväntahtoisuus, vastavuoroisuus ja keskinäinen kunnioitus ja arvostus.  Luottamuksen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja sen voi menettää hetkessä.

Vastuullinen johtaja ja hallituksen jäsen kykenee luottamaan toisiin ihmisiin ja on itse luottamuksen arvoinen. Hän tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa, osoittaa kiinnostusta toisiin, kuuntelee ja kohtaa tosiasiat sekä kykenee ilmaisemaan itseään suoraan ja arvostavasti.  Myös omistaja-hallituksen puheenjohtaja-toimitusjohtaja -ketjussa henkilövalinnat ja yhteistyö perustuvat luottamukselle. Luottamusta rakentavat ja vahvistavat vuorovaikutustaidot ovat vastuullisen johtamisen ja hallitustyön ytimessä.

Business Coaching Institute ja osallistujat kiittävät Katria erinomaisesta alustuksesta aiheeseen sekä inspiroivista ajatuksista, jotka ovat kehittämässä suomalaisten hallitusten ja johtoryhmien toimintaa vastuullisempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan.

Mielenkiintoisia aiheita ja asiantuntevia puheenvuoroja on luvassa lisää BCI:n webinaareissa. Tule mukaan.