Miten johdan oppimistani – vai johdanko?

BCI Certified Business Coach Master, ACC (ICF-certified) Leena Ilomäki

Helmikuun BCI-alumniwebinaarissa Business Coaching Instituten ACC sertifioitu valmentaja Leena Ilomäki avasi alumneille henkilökohtaisen osaamisen johtamisen business-mallia.  Keskeistä siinä on sekä oman ammatillisen kasvun ja työssä oppimisen että oman itseyden/minuuden kasvun työstäminen.  Kaikki siis henkilökohtaisen kasvun polulle suunnitellusti ja reflektoiden. Tämä malli toimii ja siksi siihen kannattaa tutustua.

MITEN JOHDAN OPPIMISTANI – VAI JOHDANKO?
Henkilökohtainen osaamisen johtamisen business-malli

Missä oppiminen tapahtuu? Miten oppiminen tapahtuu? Miten johdan oppimistani? Miten edistän oppimistani? Kyseessä on moniulotteinen kokonaisuus, jonka kehittymiseen vaikuttavat monet seikat.

Oivallinen lähtökohta analyysille /syvemmälle pohdinnalle ovat omat (oppimis)kokemukset. Laajemmin ajateltuna oman oppimisen johtamista voidaan tarkastella ’pintapuolisen’ ammatillisen kasvun ja työssä oppimisen sekä ’juurevan’ oman itseyden kasvun tarkastelun kautta. 

©Leena Ilomäki

Mistä minun tulee olla tietoinen?

Ammatillisessa kasvussa ja työssä oppimisessa merkittävää on sen kokonaisvaltaisuus:
sillä työn lisäksi oppimiskohteena on työympäristö ja -yhteisö, ihmisten välinen vuorovaikutus ja kaikki toiminta työpaikalla. Ammatillinen kasvu ja työssä oppiminen ovat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä tapahtumia, joissa tietoa luodaan, tulkitaan ja käytetään sitä joustavasti. Lisäksi ammatillista kasvua voi tapahtua työn ulkopuolella (harrastukset, yhdistystoiminta, ym.)

Oppiminen rakentuu aina aiemmin opitulle perustalle (kattaen tiedot, taidot, käsitykset, uskomukset), jolloin uusia tietoja ja kokemuksia tulkitaan aiempien käsitysten pohjalta – yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Oman oppimisen johtamiseksi on tärkeää palauttaa mieleen ja tehdä näkyväksi oma oppiminen: mitä oma ammatillinen kasvu ja työssä oppiminen on ollut ja millaisia oman oppimisen johtamiskokemuksiaminulla on ollut.

Toiseksi oman oppimisen, itseyden ja minuuden kasvun edistämiseksi on tärkeää sallia reflektio – asioiden pohdinta, oman ajattelun syventäminen ja oivaltaminen.  Tämä mahdollistuu hyvin esim. coachingin avulla, sillä coaching aktivoi ihmisen minuuden eri osa-alueita, minkä keskiössä on muutos. 

Oppiminen on parhainta ja muutos kestävintä silloin, kun koen opittavan asian itselleni merkitykselliseksi. Merkittävät oppimiskokemukset sisältävät aina kriittistä reflektiota. Tämän asian tiedostaminen ja merkittävien oppimiskokemuksien tunnistaminen on keskeistä, sillä kriittisen pohdinnan kautta voidaan saavuttaa uutta luovaa oppimista. Siksi on syytä perehtyä oman itseyden kasvuun ja merkittäviin oppimiskokemuksiin sekä sen tunnistamiseen: mitkä ovat minulle merkittäviä tai merkityksellisiä itseyden ja minuuden kasvun oppimiskokemuksia.

Miten johdan ja edistän oppimistani?

Oppimisen edistäminen ja ihmisen kokonaisvaltainen kehittyminen edellyttää kummankin näkökulman ammatillisen kasvun ja työssä oppimisen sekä oman itseyden/minuuden kasvun työstämistä.

Lisäksi merkittävien oppimiskokemuksien sisältämä kriittinen reflektio mahdollistaa oman oppimisen tavoitteiden asettamisen ja uutta luovan oppimisen – oman (kokonaisvaltaisen) oppimisen johtamisen.

©Leena Ilomäki

Kehittämäni mallin avulla voidaan dokumentoida itselle tärkeitä ammatillisen kasvun ja työssä oppimisen sekä oman itseyden/minuuden kasvukokemuksia (hiljaista tietoa) ja tuottaa sisältöä omaan henkilökohtaiseen oppimisen johtamisen business-malliin. Tämä tukee oman oppimisen tavoitteiden asetantaa ja auttaa tulemaan tietoiseksi siitä, miten johtaa ja edistää omaa oppimista.