ICF:n sertifiointien ja akkreditointien uudistus

Asiantuntijana: Tuula Nurmiluoto, BCI Ohjelmajohtaja, EIA, ESIA (EMCC) ja MCC (ICF)

ICF eli International Coaching Federation

International Coach Federation (= ICF) on globaali ja kansainvälinen coach-ammattilaisten yhteisö, johon kuuluu yli 50 000 jäsentä 150 eri maassa.  Yhteisön tehtävänä on edistää ammattitaitoa, osaamista sekä todentaa sitä kehittämänsä kansainvälisen ja yhtenäisen sertifiointijärjestelmän avulla.  ICF sertifioi ja myöntää henkilökohtaisia sertifikaatteja coaching ammattilaisille sekä akkreditointeja coaching koulutusta tarjoaville organisaatioille. Kaikki sertifikaatit ja akkreditoinnit myöntää ICF Global Yhdysvalloissa. Se jakaa myös verkkosivuillaan jatkuvasti tietoa uusista coaching- ja johtamisen alaa koskevista tutkimuksista.

ICF Finland paikallisjaosto on toiminut Suomessa vuodesta 2007. Se koordinoi ja tuottaa ajankohtaista informaatiota ICF:n toiminnasta Suomeen ja suomeksi.  ICF Finland on myös vastannut coachingin ydintaitojen kääntämisestä suomen kielelle. ICF-Finlandin jäsenet ovat usein jo ICF-sertifioituneita coacheja tai polulla kohti henkilökohtaista kansainvälistä sertifikaattia. Suomen ICF paikallisjaostolta saa ohjausta sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä jollei vastauksia löydy ICF Globalin sivuilta.

ICF ja coachingin määritelmä

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa

– ICF International Coaching Federation

ICF ja henkilökohtainen sertifikaatti

ICF:n sertifiointi toimii coach-ammattilaisille laadun ja brändin vahvistajana.  Henkilökohtainen ICF-sertifiointi on osoitus sitoutumisesta coaching-ammattitaidon jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä merkki työn laadusta ja eettisyydestä. 

ICF-sertifikaattijärjestelmä rakentuu kolmesta tasosta, joista kukin on voimassa kerrallaan 3 vuotta, edellyttäen uusimiseen liittyvää jatkokouluttautumista ja kehittymistä coachina. Henkilökohtaiset sertifiointitasot ovat:

  • Associate Certified Coach (ACC)
  • Professional Certified Coach (PCC)
  • Master Certified Coach (MCC)

Sertifiointipolun ensimmäiselle tasolla Associate Certified Coach (ACC) hakeudutaan usein ensimmäisen koulutuksen jälkeen, kun koulutuksen jälkeistä todennettua vastikkeellista asiakastyötä on riittävästi ja muut tarvittavat kriteerit täyttyvät.

Hakemuksen voi toki myös laittaa suoraan toiselle tasolle, joka on Professional Certified Coach (PCC). Tämä kuitenkin edellyttää jo merkittävästi suurempaa määrää koulutustunteja ja todennettua coaching-asiakastyötä sekä muiden kriteerien täyttymistä. MCC sertifikaattia haetaan voimassa olevan PCC sertifikaatin jälkeen.

Hakemusta tehdessä on hyvä huomioida, että ajallisesti ennen coach-koulutuksen käymistä tehdyt coaching-asiakastunnit eivät ole laskettavissa haettavan tason tuntimäärään.

Alla olevassa kuvassa on esitelty ACC-sertifikaatin etenemispolut:

Koulutustuntien määrä on kaikissa hakemuspoluissa 60 tuntia.

Business Coaching Instituutin Certified Business Coach sekä Certified Business Coach Master ovat ICF:n akkreditoimia koulutuksia. Niillä on myös eurooppalaisen ammattilaisjärjestön EMCC:n (European Mentoring and Coaching Council) laatupalkinto EQA (European Quality Award).

Hakemuksen ICF Globaliin voi tehdä myös portfoliohakemuksena. Hakijan on silloin todennettava koulutuksen sisällön olevan vaadittavan coach -koulutuksen tasoa vastaava. 

Mentor coaching tukemassa kasvua

Mentorointi taulukossa tarkoittaa mentor coachingia, jonka tarkoitus on varmistaa, että coachin ydintaidot ovat sertifiointia vastaavalla tasolla. Prosessissa ei käsitellä esim. coachin liiketoimintaan liittyviä asioita tai muuta mikä ei liity suoraan hakijan coaching osaamisen kehittämiseen.

Mentor coachingin minimi tuntimäärä on 10, joko kokonaan yksilöllisesti tai 3 t yksilöllisesti ja 7 t ryhmässä (ryhmän maksimi koko 10 hlöä). Mentor coachingin on ajoituttava minimissään 3 kk:n ajanjaksolle, ja tämä osoittaa myös, ettei kysymys ole pikakurssista vaan kasvun mahdollisuudesta coachina. Mentor coachina voi toimia ICF:n sertifioinnin omaava coach (ACC; PCC tai MCC tietyin edellytyksin). Coach -hakupalvelu auttaa löytämään Mentor coachin.

Uusi sertifiontikoe

Vuoden 2023 alusta on ainoastaan käytössä uusi sertifiointikoe. ICF Credentialing Exam, joka suoritetaan Suomessa esim. Certy Hub Espoossa Metsäneidonkuja 12. Tämä tila on Pearson VUE testitila. Vaihtoehtoisesti kokeen voi suorittaa valvottuna etäkokeena (ohjeistus ICF Global).

Testi on tällä hetkellä saatavilla englanniksi. Ei englanninkielisessä maassa kokeen tekeville annetaan automaattisesti lisäaikaa 60 min. Myös sanakirjan tai maksullisen kääntäjän apu on luvan pyydettäessä mahdollista.

Koe sisältää 81 coaching -tilannetta, joissa coach arvioi parhaan ja huonoimman neljästä vaihtoehdosta. Testi on rakenteeltaan kolmiosainen seuraavasti:

  • Osa 1: Osallistujan salassapitosopimus – ei aikarajaa
  • Osa 2: Esittely ja ohjeet – (3min)
  • Osa 3: Koe – (177min)

Muita sertifioinnin kriteereitä on asiakastallenne, mikäli tämä ei koulutukseen sisälly. ACC tasolla tehdään yksi tallenne todellisesta asiakastilanteesta (20-60min), ja siihen liitetään litterointi. PCC ja MCC tasolla kriteerit edellyttävät kaksi nauhoitetta litterointeineen. Nauhoitteet arvioivat kaksi kouluttautunutta ICF asessoria.

Ammattitason sertifioinnit PCC ja MCC  

Spesifin coaching koulutuksen määrä sekä coaching asiakastuntien määrä kasvaa merkittävästi PCC ja MCC tasoilla. Nämä tuntimäärät sisältyvät usein päätyönä tehtävään ammatti- coachingiin.

Kuva: ICF Finland

ICF ja koulutusohjelmien akkreditointi 

Coach-koulutusta järjestävä organisaatio voi hakea ICF:ltä akkreditointia järjestämälleen koulutukselle. Tämä akkreditointi merkitsee, että koulutus on hyväksytty ICF:n henkilökohtaista sertifikaattia hakeville päteväksi ja laadullisesti korkeatasoiseksi koulutukseksi.

Uudistetut nimikkeet ovat jo käytössä kuvan mukaisesti. Ylimenokautena kannattaa omasta todistuksestaan tarkistaa, mistä koulutuksesta on kyse, kun valitsee sertifiointipolkua.

Business Coaching Instituutin Certified Business Coach (CBC) sekä Certified Business Coach Master (CBCM) ovat ICF:n akkreditoimia koulutuksia. Näiden ohjelmien ICF Globalin edellyttämät päivitykset uusiin Level 1- ja Level 2- tasoihin on tehty. Voit huoletta hakea kansainvälistä ICF sertifikaattia muiden kriteerien täyttyessä suoraan ICF Globalilta. Sertifikaattien ylläpitoon vaadittavia CCE pisteitä voit myös kerryttää muista BCI:n koulutuksista. Coachina kasvaminen etenee parhaimmillaan itsensä jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kautta säännöllisesti.

ICF ja Coaching Supervision 

ICF tunnistaa coaching supervisionin osaksi coachien jatkuvaa kehittymistä.  Sisällöltään se on mentor coachingia laaja-alaisempaa ja siinä käsitellään coachingtoiminnan lisäksi vahvasti myös coachin omaa henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia sekä asiakastyötä. ICF edellyttää asianmukaista koulutusta Coaching Supervisoreilta.

Coaching Supervision tunteja voi laskea 10 CCE- pisteinä (CC/core competency kategoria).  Coaching Supervision ei korvaa mentor coachingia. Maailmalla jo laajemmin levinnyt Coaching Supervision on ammatticoachien säännöllisesti käyttämä oma kehittämismenetelmä, jossa asiakas on yksi keskeinen tekijä, ja jolle myös tästä prosessista on hyötyä.

Lisätukea omaan sertifiointiprosessiin

Henkilökohtaiset sertifioinnit ja koulutusohjelmien akkreditoinnit myöntää ICF Global. Oheisista linkeistä löytyy lisätukea:

Sertifiointiterveisin,

Tuula Nurmiluoto